Meer afspraken over duurzame inzetbaarheid in cao`s
21 december 2009
Ruim twee op de drie collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) kennen afspraken over duurzame inzetbaarheid (employability) van werknemers. Vrijwel alle onderzochte cao's kennen traditioneel al afspraken over scholing, en duurzame inzetbaarheid. De meeste afspraken gaan over het betrekken van de scholingsfondsen en trajecten om mensen indien nodig elders aan een baan te helpen. Dit staat in de Najaarsrapportage over de cao-afspraken voor 2009 die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor de rapportage zijn 115 cao’s, goed voor circa 5,2 miljoen werknemers, onderzocht; 79 daarvan bevatten afspraken over die duurzame inzetbaarheid.

Lees verder... 

Deeltijd-WW verlengd tot 1 april 2010
18 december 2009
De deeltijd-WW wordt verlengd tot 1 april 2010. Het kabinet wil economisch herstel niet belemmeren door de regeling te lang open te houden, maar de regeling ook niet te vroeg sluiten. Alles afwegend is het kabinet bereid de regeling tot 1 april 2010 open te houden. De regeling stopt eerder als het beschikbare geld op is.

Dit besluit is onderdeel van overleg met sociale partners over de aanpak van de crisis. Dit staat in een brief van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de huidige situatie van de arbeidsmarkt en de verdere aanpak van de crisis.

Lees verder...

Actieplan groeigemeenten en Rijk: van woonstad naar leefstad
18 december 2009
Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer, Zoetermeer en het Rijk zetten met een gezamenlijk actieplan in op het voorkomen en bestrijden van problemen met de leefbaarheid in deze ‘New Towns’. Kern van de aanpak vormt de omslag van woonstad naar werk- en leefstad door de vestiging van hoger onderwijs, meer centrumvoorzieningen en een veelzijdiger opzet van woonwijken. Zo blijven de steden ook aantrekkelijk voor de jongere generatie. Dat staat in de ‘Uitvoeringsagenda New Towns’ die minister Van der Laan (WWI) vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. De minister voert zo ook de motie-Ortega (2007) uit.

Lees verder...

Kabinet investeert 77,5 miljoen euro in IJsselsprong Zutphen en Westflank Haarlemmermeer
27 november 2009
De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 20 miljoen euro uit het Nota Ruimte budget beschikbaar gesteld voor de IJsselsprong Zutphen. Daarnaast investeert staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat 9,5 miljoen euro in de waterveiligheid van het gebied. Op voorstel van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat er 48 miljoen euro naar de Westflank Haarlemmermeer. Alle projecten uit het Nota Ruimte budget hebben nu een bijdrage van het Rijk gekregen. Dat is twee jaar eerder dan gepland. Met de versnelde toekenning levert het kabinet een bijdrage aan het bestrijden van de economische crisis.

Lees meer...

Werkgevers ervaren meerwaarde van divers personeel
3 november 2009
Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf met een gemengde etnische samenstelling van hun personeelsbestand ervaren economische meerwaarde. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het eerst ervaringen met etnische diversiteit in het mkb in de praktijk in kaart brengt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW heeft het rapport ‘De meerwaarde van etnische diversiteit; goed voor de business’ vandaag aangeboden aan Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland.

Klijnsma ziet een duidelijke opgaande lijn: “Het onderzoek laat zien dat het midden- en kleinbedrijf steeds meer doordrongen is van het –economische- belang van een divers personeelsbeleid. Dat is niet alleen goed voor de winstgevendheid, maar ook om bedrijven een goede afspiegeling van de samenleving zijn.

Lees meer...

Werkgever betaalt minder premies bij in dienst nemen oudere nabestaande
16 oktober 2009
Werkgevers hoeven vanaf 1 januari 2010 minder premies te betalen als zij een oudere werknemer in dienst nemen die eerder een uitkering kreeg op grond van de Algemene Nabestaandenwet. De premiekorting bedraagt 6.500 euro per jaar. Hiermee heeft de ministerraad ingestemd op voorstel van   minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het voorstel stimuleert het kabinet dat werkgevers meer oudere werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen.

De premiekorting geldt voor nabestaanden van 50 jaar en ouder die twee jaar niet hebben gewerkt en een uitkering ontvingen in het kader van de Algemene Nabestaandenwet. Werkgevers krijgen de korting maximaal drie jaar.

De maatregel is een uitbreiding van eerdere stimuleringsmaatregelen voor oudere werknemers. Sinds 1 januari 2009 ontvangen werkgevers al een premiekorting als zij werknemers in dienst nemen van 50 jaar of ouder die eerder een uitkering kregen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of Wajong.

Werkgevers moeten voor de premiekorting een verklaring overleggen van de Sociale Verzekeringsbank waarin staat dat de werknemer aan de voorwaarden voldoet. De Belastingdienst verrekent de premiekorting met de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidspremies.


Van der Hoeven stelt geld beschikbaar voor kredietintermediair
8 oktober 2009
Minister Van der Hoeven stelt ruim 60.000 euro beschikbaar voor de Kredietdesk om meer zicht te krijgen wat de aard en omvang is van de problemen die zich in de praktijk voordoen bij het verstrekken van leningen van banken aan bedrijven. De Kredietdesk gaat de klachten over de kredietverlening door banken registeren en analyseren. Daarnaast dient de Kredietdesk als vraagbaak voor het bedrijfsleven bij het aanvragen van leningen. De Kredietdesk is opgericht door MKB Nederland, VNO-NCW en Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en gaat volgens planning begin november van start.

De Kredietdesk analyseert de klachten van bedrijven die problemen hebben bij het verkrijgen van een krediet. Ook kan het contact opnemen met de desbetreffende bank om de klacht te bespreken. De Kredietdesk kan bedrijven doorverwijzen naar het ‘Ondernemersklankbord’ of andere consultants die kunnen helpen bij het maken van een businessplan voor het verkrijgen van een krediet. Ondernemersklankbord is een organisatie van vrijwilligers uit het bedrijfsleven die kleine bedrijven praktische ondersteuning bieden op alle vlakken van de bedrijfsvoering, waaronder ook hulp bij kredietaanvragen. De Kredietdesk zal maandelijks een rapportage openbaar maken over de aard en omvang van de binnengekomen meldingen.


De Nacht van de nacht
24 oktober 2009
De Nacht van de nacht` is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij aandacht wordt gevraagd en gegeven aan het belang van de duisternis. Het doel van deze nacht is de bewustwording te vergroten van het belang van de duisternis voor mens en natuur. Maar ook energieverbruik van de buitenverlichting en -reclame is een punt van aandacht. Dit jaar organiseert het NMCH bijzondere activiteiten voor de Nacht van de Nacht met als thema ‘Nachtdieren’.

Lees meer…

Minister Van der Hoeven: informal investment belangrijke schakel voor financiering bedrijven
30 september 2009
Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken geeft dinsdag 29 september in Leiden het startschot voor de stichting Business Angels Netwerk Nederland (BAN Nederland).
BAN Nederland sluit met haar activiteiten aan bij het Business Angel Programma van EZ. Het Business Angel programma van EZ maakt het o.a. mogelijk dat ondernemers die op zoek zijn naar risicokapitaal in contact worden gebracht met informele investeerders; zogenoemde ‘Business Angels’.

Lees meer...

Bel-me-niet register en spamverbod per 1 oktober
30 september 2009
Per 1 oktober 2009 treden het nieuwe wettelijke Bel-me-niet Register en het verbod om bedrijven spam te sturen in werking. “Consumenten bepalen vanaf die dag zelf of bedrijven hen ongevraagd kunnen bellen voor verkooptelefoontjes. Daarnaast geldt vanaf die dag een algeheel spamverbod,” aldus staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken.

Lees meer...

De Auto van de Toekomst
11 september 2009
1,8 miljoen euro beschikbaar voor duurzame mobiliteit
Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en SenterNovem nodigen ondernemers uit om voorstellen in te dienen voor het Small Business Innovation Research (SBIR)-programma "De Auto van de Toekomst". Met dit programma wil de minister innovaties voor stille, schone, zuinige, slimme en veilige mobiliteit versneld in Nederland op de markt krijgen, zodat Nederland duurzaam in beweging blijft. De oproep heeft zowel betrekking op vrachtwagens als op personen- en bestelauto's. SenterNovem voert de SBIR uit.

Lees meer…

Loondispensatie moet kan op werk voor mensen met arbeidsbeperking verbeteren
04 september 2009
Het kabinet wil de kansen van mensen met een arbeidsbeperking op een reguliere baan verbeteren. In een pilot wordt gekeken of de inzet van loondispensatie hiertoe bijdraagt. Loondispensatie betekent dat de werkgever minder dan het wettelijk minimumloon mag betalen als de werknemer door zijn arbeidsbeperking verminderd productief is. Naast het loon ontvangt de werknemer dan een aanvullende uitkering van de gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat werken moet lonen.

Lees meer…

Kabinet maakt voorstel tweede tranche stimuleringsregeling woningbouw bekend
04 september 2009
Voor de tweede ronde van de stimuleringsregeling woningbouw wordt 150 miljoen euro ingezet. Gemeenten kunnen van 1 oktober tot 1 november aanstaande subsidieaanvragen indienen voor projecten op het gebied van herstructurerings- en uitbreidingsnieuwbouw die zijn vertraagd of stilgevallen door de economische crisis. Dat heeft het kabinet besloten op voorstel van minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI). De minister wil de voorstellen zo spoedig mogelijk met de Tweede Kamer bespreken.

Lees meer…

Heemskerk: “Advisering en subsidie om criminaliteit te verminderen nu landelijk”
2 september 2009
De advisering en subsidie om criminaliteit te verminderen komt landelijk beschikbaar voor kleinere ondernemingen. Dat maakte staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken vandaag bekend tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van verschillende brancheorganisaties op het ministerie van Economische Zaken. “Na een succesvolle proef is nu voor iedere winkel of kantoor in Nederland een goed advies en een geldbedrag beschikbaar om diefstal te voorkomen en de veiligheid te vergroten,” aldus Heemskerk.

Lees meer...

Dick Winters nieuwe voorzitter MKB Haarlemmermeer-Schiphol
27 augustus 2009
Dick Winters, advocaat van beroep, is de nieuwe voorzitter van de ondernemersvereniging MKB Haarlemmermeer-Schiphol, hij volgt daarmee de heer Rinus Meelis op welke tijdens de Algemene Ledenvergadering is afgetreden. Meelis was voorzitter van de vereniging voor het midden- en kleinbedrijf in Haarlemmermeer sinds de oprichting in 2006. Vanwege een verhuizing van zijn bedrijfsactiviteiten en toegenomen drukke werkzaamheden was het voor Meelis niet meer mogelijk om de MKB-vereniging voor te zitten.

Lees meer... 

€ 10 miljoen extra crisisgeld voor groene innovaties in industrieel MKB.
29 juli 2009
Om de effecten van de kredietcrisis te beperken voor de maakindustrie hebben Minister van der Hoeven (EZ) en Minister Cramer (VROM) € 10 miljoen extra vrijgemaakt voor duurzame innovaties. EZ en VROM slaan hiermee twee vliegen in een klap. Door MKB-bedrijven te ondersteunen bij het ontwikkelen en toepassen van bijvoorbeeld hoogwaardig hergebruik, efficiëntere productieprocessen en schonere producten en diensten, krijgt niet alleen de economie een impuls. Tegelijk worden ook maatschappelijke vraagstukken op een innovatieve manier opgelost.

Duurzame innovaties kunnen in toenemende mate gaan fungeren als een motor voor economische groei. Bijvoorbeeld doordat ze ook in het buitenland vermarkt worden. Om het geld snel beschikbaar te krijgen voor het bedrijfsleven, wordt de
€ 10 miljoen ingezet als budgetverhoging van het bestaande programma Milieu & Technologie dat SenterNovem voor de ministeries van VROM, EZ, LNV en VenW uitvoert. De € 10 miljoen wordt dit jaar en de aankomende twee jaren gespreid ingezet bovenop het reguliere subsidiebudget van Milieu & Technologie.

Het programma Milieu & Technologie is elk jaar overtekend. Dit jaar zijn er ook al veel aanvragen binnengekomen vanuit het MKB. Dankzij het extra geld kunnen tot 2011 naar schatting ruim 250 bedrijven extra ondersteund worden. Het programma is bedoeld voor MKB-bedrijven in de maakindustrie, van chemie tot bijvoorbeeld apparatenbouw en ondersteunt zowel technisch onderzoek als onderzoek ter voorbereiding van een geslaagde marktintroductie van milieuvriendelijke innovaties.

Aangescherpte regeling deeltijd WW 20 juli van start
15 juli 2009
Vanaf 20 juli kunnen bedrijven weer gebruik maken van de nieuwe aangescherpte deeltijd-WW. Minister Donner van Sociale Zaken wil dat bedrijven zorgvuldiger kijken op welke manier ze gebruik maken van de regeling, zodat meer bedrijven van de regeling gebruik kunnen maken. Daarnaast zijn ook strengere regels voorzien om fraude met de deeltijd WW te voorkomen. Het budget voor de regeling is opgehoogd van 375 miljoen euro naar 950 miljoen euro.

Lees meer...
 
Duurzaam inkopen overheid kan nu echt van start
25 juni 2009
De criteria voor duurzaam inkopen door de overheid zijn bekend gemaakt. Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft ze vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd als onderdeel van de voortgangsrapportage duurzaam inkopen. Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad al in met de brief, die duidelijk maakt hoe het kabinet haar doelstelling van 100% duurzaam inkopen gaat realiseren.

Lees meer...

50 miljoen voor technologische vernieuwingen voor veiligheid
24 juni 2009
Het kabinet trekt de komende drie jaar 50 miljoen euro uit voor ondernemers die met technologische vernieuwingen komen die de veiligheid in Nederland vergroten. De vernieuwingen kunnen zich richten op samenwerken en informatie uitwisselen binnen een netwerk van organisaties, op het opleiden en trainen met behulp van simulatoren en op de fysieke bescherming van hulpverleners. Ook wezenlijk nieuwe toepassingen van bestaande technologie komen voor subsidie in aanmerking.

Dat heeft minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bekend gemaakt bij de opening van het Innovatiecongres Veiligheid.
Het geld voor de subsidieregeling komt van de ministeries van BZK, Defensie, Justitie en Economische Zaken.


7 miljoen voor Energie Onderzoek Subsidie (EOS) demonstratieprojecten
24 juni 2009
Minister Van der Hoeven van Economische Zaken stelt 7 miljoen Euro beschikbaar voor EOS-demonstratieprojecten. Het moet gaan om projecten op het gebied van duurzame energie of energiebesparing die gebruik maken van een voor Nederland nieuwe of vernieuwende technologie, een nieuw systeem of een combinatie van nieuwe en bestaande technologie.

Lees meer...

280 miljoen euro voor crisismaatregelen voor innovatie
18 juni 2009
Vanaf aanstaande vrijdag 19 juni kunnen er bij SenterNovem voorstellen worden ingediend voor de regelingen ‘Kenniswerkers’ en ‘High Tech Topprojecten’. Minister Van der Hoeven en minister Plasterk hebben voor deze regelingen 280 miljoen euro beschikbaar gesteld, verdeeld over 2009 en 2010.

Lees meer...

Klimaatsubsidie voor innovatieve projecten
22 april 2009
Subsidie voor technisch vernieuwende projecten die energiebesparend zijn of CO2-uitstoot verminderen. Deze kunnen het MKB en non-profit organisaties uit Noord-Holland vanaf 1 mei bij de provincie aanvragen.

Lees meer...

Bedrijven kunnen deeltijd WW aanvragen
6 april 2009
Bedrijven kunnen deeltijd-WW aanvragen. Werkgevers kunnen door deeltijd-WW werknemers behouden, die ze door de crisis anders zouden moeten ontslaan. De regeling is bedoeld voor bedrijven die voldoende gezond zijn om door de crisis heen te komen, ondanks een tijdelijk tekort aan omzet en orders. Veel bedrijven hebben de behoefte om gespecialiseerde vakkrachten te behouden voor als in de toekomst de vraag weer aantrekt.

Lees meer...

Noord-Holland pompt 1 miljard euro in economie
6 maart 2009
De provincie Noord-Holland gaat maatregelen nemen om de gevolgen van de economische crisis zo goed mogelijk op te vangen. In totaal zal er bijna 1 miljard euro worden geïnvesteerd in projecten op het gebied van mobiliteit, sociale infrastructuur en duurzaamheid. Er zou in eerste instantie 400 miljoen euro worden geïnvesteerd. Later is er door de Gedeputeerde Staten besloten om hier nog 500 miljoen euro aan toe te voegen.

Lees meer...

MKB denkt mee over bevoorrading stadregio Amsterdam
26 februari 2009
MKB Haarlemmermeer-Schiphol denkt momenteel mee in het project ‘Bevoorrading Stadsregio Amsterdam’, met het doel om de bevoorrading van 13 winkelgebieden binnen de Stadsregio op lokaal en regionaal niveau te verbeteren.

Lees meer...

Rabobank: Geen wijziging kredietbeleid
18 februari 2009
De Rabobank heeft de voorwaarden voor kredietverlening aan bedrijven niet veranderd, aldus directeur marketing Annemarie Scholtis. Zij weersprak hiermee op vrijdag 13 februari 2009 in een besloten bijeenkomst waar MKB Haarlemmermeer-Schiphol bij aanwezig was de algemene indruk dat de kredietcrisis heeft geleid tot strengere eisen voor nieuwe financieringen.

Lees verder...

Heemskerk trekt 12,5 miljoen euro uit voor MKB in het buitenland
02 februari 2009
Staatssecretaris Heemskerk (Buitenlandse Handel) wil dat meer Nederlandse MKB-bedrijven hun kansen benutten in het buitenland.
De staatssecretaris kondigt daarom vandaag aan 12,5 miljoen euro uit te trekken om de ondernemers met exportplannen te ondersteunen.

Lees meer...

Meer fietsen leidt tot lager ziekteverzuim en bespaart werkgevers 27 miljoen euro
26 januari 2009
Werknemers die regelmatig naar hun werk fietsen, zijn minder vaak ziek. Zij verzuimen gemiddeld ruim één dag per jaar minder dan hun niet-fietsende collega’s. Als werkgevers in Nederland fietsen naar het werk extra stimuleren, kan hun dit 27 miljoen per jaar besparen. Dit blijkt uit een TNO-onderzoek waarvan de resultaten vandaag door staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat bekend zijn gemaakt tijdens FietsVak 2009 in Rosmalen.

Lees meer...