Proefproces advertentiefraude

3 augustus 2010
Uit de Telegraaf 2 augustus 2010:
Kleine ondernemers worden nog steeds vollop lastiggevallen door bedrijven die ze langlopende advertentiecontracten aansmeren waar ze niet om gevraagd hebben. Werkgeversvereniging MKB-Nederland is het gedrag van die bedrijven meer dan beu en start een proefproces.

Lees meer ...

16,6 miljoen euro voor ontsluiting veiling Aalsmeer

3 augustus 2010
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met een investering van 16,6 miljoen euro om de bloemenveiling Aalsmeer (Flora Holland) beter en zo ongestoord mogelijk te ontsluiten voor Schiphol en omgeving. Doel is een snelle, betrouwbare en veilige verbinding voor vrachtverkeer van en naar de veiling en Schiphol, ontlasting van het omliggende wegennet en verbetering van het leefklimaat in de woonkernen.

Lees meer ...

Zes miljoen voor ondernemende onderwijsprojecten

6 juli 2010
Om ondernemerschap bij jongeren en studenten een impuls te geven, gaat vanaf 1 augustus de nieuwe ronde van de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen van start. Voor deze regeling stelt het ministerie van OCW samen met de ministeries van EZ en LNV zes miljoen euro beschikbaar.

Lees meer ...

Van der Hoeven steunt buffervermogen voor kleinere ondernemers

6 juli 2010
Om nu en in de nabije toekomst met name het Midden-en KleinBedrijf zo goed mogelijk financierbaar te houden, steunt minister van Economische Zaken Maria Van der Hoeven twee initiatieven voor een buffervermogensfonds met een opstartsubsidie van gezamenlijk 0,5 mln. Dat heeft de minister de Tweede Kamer vandaag per brief laten weten, onder meer als reactie op de motie Tang/Pieper. De twee fondsen zorgen voor versterking van de balans door achtergestelde leningen en eigen vermogen aan te bieden. Hierdoor wordt de solvabiliteit van de onderneming verbeterd.

Lees meer ...

minder lasten en heldere regels bij aanbesteden

6 juli 2010
Door heldere regels bij het aanbesteden, krijgen ook kleinere ondernemers een goede en eerlijke kans op overheidsopdrachten. De eisen die bij aanbestedingen aan het bedrijfsleven worden gesteld, moeten redelijk zijn. Uiteindelijk moet met de nieuwe aanpak rondom aanbesteden de lastendruk voor het bedrijfsleven met 77 miljoen euro per jaar worden verminderd. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een daartoe strekkend wetsvoorstel.

Lees meer ...

Stimulans voor slimme mobiliteit in MKB

6 juli 2010
Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) kunnen vanaf 1 juli gratis advies aanvragen voor mobiliteitsmanagement. Slimmer omgaan met mobiliteit kan veel positieve effecten hebben zoals vermindering van de reiskosten en stijging van de productiviteit. Maar ook kan de parkeerproblematiek rond het bedrijf afnemen en voor werknemers kan de balans tussen privé en werk verbeteren.

Lees meer ...

Ondersteuningsteam Arbeidsmarkt: Centrumgemeenten moeten meer regie pakken

6 juli 2010
De grootste gemeenten in de 30 arbeidsmarktregio’s moeten meer verantwoordelijkheid nemen in het bestrijden van de knelpunten op de arbeidsmarkt binnen hun regio. Dit stelt het zogenoemde Ondersteuningsteam Arbeidsmarkt in het eindverslag -met signaleringen en aanbevelingen- dat het team heeft aangeboden aan minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het team, door het kabinet in juni 2009 ingesteld als onderdeel van de crisisaanpak voor de arbeidsmarkt, ziet het toenemende belang van de centrumgemeenten op de arbeidsmarkt terug in de aanpak van de jeugdwerkloosheid.

Lees meer ...

Contract ‘Aansluiting A9’ ondertekend

28 juni 2010
De provincie Noord-Holland en aannemer Dura Vermeer hebben op 24 juni het contract ondertekend voor het project ´Aansluiting A9´.
De ‘Aansluiting A9’ is onderdeel van het Masterplan N201+. Het Masterplan bestaat uit zeven deelprojecten die samen de nieuwe N201 vormen. Dit project zorgt voor een snellere doorstroming van het verkeer rondom Schiphol naar de A9. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van de regio verbeterd.

Lees meer ...

De nieuwe N201. Weg van iedereen

22 juni 2010
De provincie Noord-Holland realiseert de omlegging van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek. In het N201+-programma wordt samengewerkt met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn. De nieuwe weg verbetert de bereikbaarheid, leefbaarheid en
verkeersveiligheid in het gebied.

Lees meer ...

Ik kan meer dan je denkt!

22 juni 2010
Jongeren met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking hebben veel in hun mars. Daarom is de Wet Wajong aangepast. In de huidige wet staat niet langer het recht op uitkering centraal, maar het recht op begeleiding naar werk. Zo worden jongeren met een beperking geholpen bij het vinden en houden van een baan, liefst bij een reguliere werkgever.
Om aandacht te vragen voor de mogelijkheden van deze jongeren, is het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid een project gestart met zogenaamde Wajong adviesvouchers. De Wajong adviesvoucher is een waardebon die elke MKB-er kan aanvragen.

Lees meer ...

Loondispensatie geeft mensen met arbeidsbeperking grotere kans op werk

18 mei 2010
Werkgevers krijgen met de nieuwe tijdelijke wet pilot loondispensatie meer mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Deze wet van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vandaag in de Eerste Kamer aangenomen. Het geeft de werkgever ruimte om minder dan het minimumloon te betalen als de werknemer door zijn arbeidsbeperking minder productief is. Naast het loon van de werkgever ontvangt de werknemer dan een aanvullende uitkering van de gemeente. Hierdoor wordt de kans op werk voor mensen met een arbeidsbeperking vergroot.

Lees meer ...

Justitie geeft subsidie om herhaling van woning- of bedrijfsoverval te voorkomen

12 mei 2010
Het ministerie van Justitie start morgen met een subsidieregeling, zodat slachtoffers van een overval de kosten van beveiligingsmaatregelen kunnen terugkrijgen. Het gaat om maximaal 1000 euro per aanvraag en geldt voor bewoners of bedrijven die in 2010 slachtoffer zijn geworden van een overval. Doel is te voorkomen dat deze slachtoffers opnieuw betrokken raken bij een overval in hun woning of bedrijf.

Lees meer ...

Werkzaamheden aan de kruising van de Boeingavenue, Beechavenue en de Fokkerweg

6 mei 2010
De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer gaan het kruispunt van de Beechavenue en Boeingavenue met de Fokkerweg in Schiphol-Rijk verbeteren. Er komen extra rijstroken bij. Zo ontstaan er meer wegcapaciteit en kan het verkeer het kruispunt sneller passeren. De werkzaamheden lopen vooruit op de aanleg van deelproject "Omlegging Schiphol-Rijk" als onderdeel van de vernieuwing en verbreding van de N201 en de A4 en de Amstelhoek.

Lees meer ...

Thuiswerken steeds meer in cao

22 april 2010
Steeds meer werknemers hebben de mogelijkheid om thuis te werken. Het percentage werknemers dat in de cao afspraken over thuiswerken heeft, is meer dan verdubbeld: van zes procent in 2007 tot 15 procent in 2009. Dit maakt duidelijk dat steeds meer werkgevers het belang inzien van een goede combinatie van arbeid en zorg.
Dit is een van de conclusies uit het rapport ‘Faciliteiten arbeid en zorg 2009’ dat minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer ...

Subsidie voor ontwikkeling “serious game” luchtvrachtindustrie

22 april 2010
Air Cargo Netherlands (ACN)* heeft subsidie gekregen van het Ministerie van Economische Zaken voor "SmartGate Learning". Dit project van ACN, Schiphol Group en een tiental luchtvrachtbedrijven, behelst het ontwikkelen van een "serious game" waarmee de luchtvrachtindustrie voorbereid en getraind kan worden op de veranderingen die in 2011 op Schiphol gerealiseerd gaan worden met de introductie van "Schiphol SmartGate Cargo". Met SmartGate Cargo willen de overheid, Schiphol Group en ACN, de brancheorganisatie van de Nederlandse luchtvrachtindustrie, de beveiliging en integriteit van de luchtvrachtketen beter en efficiënter gaan beheersen door concentratie van alle controles. Meer informatie over de goederenstromen is daarbij essentieel om het vrachtproces op de luchthaven te optimaliseren.

Lees meer ...

Ondernemers optimistisch over kansen Nederland

22 april 2010
De Nederlandse economie kan door het benutten en vergroten van zijn bestaande sterktes bij uitstek profiteren van de enorme perspectieven die de economische ontwikkelingen in Azië en Zuid-Amerika bieden. Duurzame groei en volledige werkgelegenheid zijn binnen handbereik. Bezuinigingen en hervormingen moeten niet ‘deprimerend’ zijn, maar juist voor extra groei en nieuwe kansen zorgen. Dat is de kern van ‘Optimistisch’, de meerjarenvisie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Hun gedachten en plannen om de plaats van Nederland in de economische wereldtop te versterken, moeten een rol spelen in de aanloop naar de verkiezingen en in de kabinetsformatie.

toekomstvisie internet

Lees meer ...

MKB-Nederland maakt traag betalende gemeenten openbaar

13 april 2010
Ruim tweederde lokale overheden reageert niet op informatieverzoek betalingsgedrag.
MKB-Nederland gaat het betaalgedrag van Nederlandse gemeenten openbaar maken via de website www.snellerbetalen.nl. Met deze vorm van naming and shaming wil de ondernemersorganisatie goed presterende gemeenten een pluim geven en traag betalende overheden aansporen hun gedrag snel te verbeteren. Ook weten ondernemers zo precies waar zij aan toe zijn als zij voor een bepaalde gemeente werk uitvoeren. Uit nieuw onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat meer dan de helft van de ondernemers na 30 dagen nog geen cent van hun rekening betaald heeft gezien.

Lees meer ...

Zeven miljoen in 2010 voor inburgering op de werkvloer

12 april 2010
Werkgevers worden in 2010 gestimuleerd tot het organiseren van inburgering voor werknemers op de werkvloer. Daarvoor stelt minister Van Middelkoop voor WWI dit jaar in totaal zeven miljoen euro beschikbaar. De regeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant en maakt deel uit van de uitvoering van het Deltaplan Inburgering. Het kabinet vindt het leren van de Nederlandse taal cruciaal om mee te kunnen doen in de samenleving. Tot uiterlijk 31 oktober 2010 kunnen werkgevers een subsidieaanvraag indienen.

Lees meer ...

Risicoinventarisatie voor kleine werkgever gemakkelijker

1 april 2010
Werkgevers met maximaal 25 werknemers kunnen vanaf 1 januari 2011 afzien van een deskundige bij het opstellen en evalueren van risico’s in hun bedrijf. Dat mag alleen als zij gebruik maken van een erkend systeem voor Risicoinventarisatie en Evaluatie van de branche. Ook moeten werknemers vanaf 1 januari 2011 de Risicoinventarisatie van hun bedrijf kunnen inzien. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel.

Lees meer ...

Meerderheid bedrijven houdt activiteiten in Nederland

22 maart 2010
Een meerderheid van de bedrijven in Nederland heeft geen activiteiten naar het buitenland verplaatst en is ook niet van plan om dat te gaan doen (65%). Ook is er een toename te zien in het aantal activiteiten dat wordt teruggehaald. Door het verplaatsen van werk naar het buitenland worden echter wel alle lagen van de bevolking geraakt, zowel hoogopgeleide werknemers als mensen die goedkopere arbeid verrichten.
Dat blijkt uit onderzoek dat de Nyenrode Business Universiteit in opdracht van het ministerie van Economische zaken heeft uitgevoerd naar het verplaatsen van activiteiten naar het buitenland.

Lees meer ...

Minister Donner reikt eerste Wajong adviesvoucher uit aan MKB-er

22 maart 2010
Een mkb-bedrijf dat een wajonger aan de slag wil helpen, kan bij de organisatie Agentschap NL een gratis adviesvoucher aanvragen. Minister Donner van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 maart 2010 de eerste voucher uitgereikt aan een mkb-werkgever.
Met deze tegoedbon krijgt het bedrijf van een re-integratiebedrijf gratis advies over de mogelijkheden om jongeren met een beperking in zijn bedrijf te plaatsen. Het kan nodig zijn dat werkgevers hun functies of werkzaamheden moeten aanpassen aan de mogelijkheden van de wajonger. De voucher vergoedt dan de kosten van dit onderzoek voor € 2500.

Lees meer ...

Al zeventien deelnemers project ‘Toonaangevende werkgevers’

18 maart 2010
Zeventien toonaangevende bedrijven creëren werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Recent gaven de Bijenkorf, Van Gansewinkel (afvalverwerking) en VDL (autobussenfabrikant Van der Leegte) al aan binnen hun bedrijf ruimte te willen maken voor mensen met een beperking. Vandaag sluiten de volgende bedrijven zich aan bij dit initiatief: CSU (schoonmaak en beveiliging), GVB (Gemeentelijk Vervoer Bedrijf Amsterdam), Connexxion (personenvervoer) en DOW Chemical Terneuzen. Sinds de start in 2009 zijn er nu zeventien bedrijven (*) die deelnemen aan deze pilot.

Lees meer ...

Nieuwe regeling Veiligheid Kleine Bedrijven van start

17 maart 2010
Vanaf 16 maart 2010 gaat de nieuwe regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) van start. De wijziging van de regeling heeft betrekking op nieuwe aanvragen in 2010, de overgangsregeling en de coulanceregeling voor aanvragers die in 2009 zijn afgewezen omdat het subsidieplafond was bereikt.

Lees meer ...

Deeltijd-WW beperkt verlengd; kabinet publiceert beleid arbeidsmarkt

15 maart 2010
De instroom in de deeltijd-WW wordt beperkt verlengd, maar de looptijd zal niet langer zijn dat tot 1 juli 2011. Werkgevers die niet eerder gebruik hebben gemaakt van werktijdverkorting of deeltijd-WW kunnen ook na 1 april 2010 een aanvraag doen voor hun werknemers. Hiermee worden sectoren tegemoetgekomen die vanwege langlopende opdrachten na-ijlen in de economische crisis. Zij lopen namelijk het risico pas later in 2010 geconfronteerd te worden met de gevolgen hiervan. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met verlenging van de regeling. De uiterste gebruiksdatum blijft 1 juli 2011.

Lees meer ...

MKB zet in op duurzame inzetbaarheid

9 maart 2010
Tenminste vijfhonderd bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) krijgen vanaf 1 juli a.s. gratis deskundig advies over de wijze waarop zij leren op het werk kunnen bevorderen. Dat hebben minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs en voorzitter Loek Hermans van MKB-Nederland vandaag bekendgemaakt op de conferentie ‘Durf te investeren in leren’ in Bussum. Doel van deze stimuleringsmaatregel is dat mkb-bedrijven de mogelijkheden voor leren binnen hun bedrijf verder ontwikkelen en investeren in de inzetbaarheid van hun medewerkers door middel van bijvoorbeeld scholing. Door leren op de werkplek kan een werknemer zijn kennis, kunde en vitaliteit op peil houden en de flexibiliteit van bedrijven versterken.

Lees meer ...

Ondersteuningsteam arbeidsmarktknelpunten gaat langer door

9 maart 2010
Het ondersteuningsteam om knelpunten op de arbeidsmarkt te signaleren, gaat tot 1 juli 2010 door met zijn werk. Het team werd vorig jaar ingesteld om problemen te signaleren waar publieke en private sectoren op de arbeidsmarkt in de uitvoering tegenaan lopen. Het team zou aanvankelijk op 31 december 2009 stoppen, maar minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft dit initiatief meer tijd, mede om met aanbevelingen te komen voor de periode na de crisis.

Lees meer ...

GO-regeling nu ook voor bankgaranties en projectontwikkelaars

8 maart 2010
De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) gaat ook gelden voor bankgaranties en voor projectontwikkelaars. Minister van der Hoeven wil hiermee onder andere de bouwsector in Nederland een steun in de rug geven bij het verkrijgen van nieuwe opdrachten en zo de bedrijfsvoering en werkgelegenheid een stimulans te geven.

Lees meer ...

Lastenverlichting van 30 miljoen euro door wijziging milieuregels

22 februari 2010
De ministerraad heeft er op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mee ingestemd om 3.600 inrichtingen onder de werking van het activiteitenbesluit te brengen. Hiermee komt de aparte vergunningverplichting op basis van de Wet Milieubeheer voor deze instellingen te vervallen en zijn alleen de algemene milieuregels van toepassing. Met deze wijziging wordt een lastenverlichting van bijna 30 miljoen euro gerealiseerd. Hiermee geeft het kabinet gevolg aan de doelstelling om wet- en regelgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen.

Lees meer ...

Nieuwe lastenverlichting bedrijfsleven

22 februari 2010
De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ingestemd met de wijziging van het “Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen’. Deze wijziging maakt de uitvoering en de handhaving van het besluit, dat een aantal afvalstromen reguleert, eenvoudiger. De maatregel leidt tot een lastenverlichting van 20 miljoen euro. Deze maatregel past in de ambitie van het kabinet om overbodige regels voor burgers, bedrijven en overheidsinstellingen te schrappen en de dienstverlening van de overheid te verbeteren.

Lees meer ...

Van der Hoeven verhoogt garantiepercentage MKB

10 februari 2010
In navolging van de regeling voor startende ondernemingen kunnen binnenkort ook bestaande MKB bedrijven aanspraak maken op een 80% borgstelling door de overheid op hun krediet bij bank of financiële instelling. Dit garantiepercentage geldt voor kredietbedragen tot 250.000 euro. Dat heeft minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken de Tweede Kamer vandaag in een brief laten weten. Voor het meerdere boven 250.000 euro blijft het percentage liggen op 50% van een maximaal kredietbedrag van 3 miljoen euro.

Lees meer ...

Ondernemersdag Haarlemmerliede

27 januari 2010
Op woensdag 27 januari 2010 vond de ondernemersdag van de gemeente Haarlemmerliede plaats in de westelijke silo van SugarCity. MKB Haarlemmermeer-Schiphol en de ondernemersvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede & omstreken waren hierbij aanwezig. De heer Paul Kok –vicevoorzitter van MKB en voorzitter dan de genoemde ondernemersvereniging- heeft een voordracht gehouden over het belang van een goed georganiseerd bedrijfsleven. Verder hielden wethouder Witteman, gedeputeerde Bond, de Kamer van Koophandel, het Platform Arbeid & Onderwijs, het ROC NOVA college en het UWV Werkbedrijf informatieve voordrachten voor de aanwezige ondernemers.

Lees meer ...

Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven succesvol en uitgebreid

25 januari 2010
“De Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven is een enorm succes gebleken in 2009. Voor 2010 wordt de regeling dan ook verder uitgebreid en aangepast.” Dat zei staatssecretaris Heemskerk vandaag in Groningen bij een bezoek aan de creatieve stadszone Ebbingekwartier en aan ondernemers uit de krachtwijken. Met de regeling krijgen kleine ondernemers onafhankelijk advies en financiële steun om hun zaak beter te beschermen tegen criminaliteit. Met name voor kleine bedrijven is het vaak moeilijk om zich goed te beveiligen, omdat zij hiervoor vaak de kennis en financiële ruimte missen.

Lees meer ...

Eisen loonadministratie werkgevers veranderen voorlopig niet

20 januari 2010
De uniformering van de loonaangiftes door werkgevers zal niet per 1 januari 2011 ingaan. Daardoor veranderen de eisen aan werkgevers over de manier waarop zij loonaangifte doen voorlopig niet. Dit schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens staatssecretaris De Jager van Financiën vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindslieden willen tegemoetkomen aan de bezwaren die de afgelopen tijd zijn geuit door softwareleveranciers, werkgeversorganisaties en Actal, Advies college toetsing administratieve lasten.Er zijn sinds 2007 aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd in het systeem van loonaangifte. Het kabinet legt de prioriteit nu eerst bij het terugdringen van het aantal benodigde correcties en bestaande fouten in de loonaangifte.
Inzet is om de polsadministratie tot een basisregistratie te maken van arbeids- en uitkeringsgegevens. Hiervoor is de eenduidige loonaangifte een noodzakelijke voorwaarde.

Lees meer ...

Rabobank voor derde keer winnaar Transparantiebenchmark

20 januari 2010
De Rabobank wint voor de derde keer op rij de Transparantiebenchmark, de prijs van het ministerie van Economische Zaken voor het meest transparante jaarverslag op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Staatssecretaris Heemskerk: “Ik feliciteer de Rabobank met deze derde opeenvolgende overwinning. MVO moet je doen en je moet erover rapporteren. Een goed maatschappelijk jaarverslag is geen doel op zich. Waar het om gaat, is dat bedrijven niet alleen laten zien wat ze doen, maar ook hoe ze het doen.”

Lees meer ...

Boetebeleid Arbeidsinspectie voor werkgevers met illegale werknemers effectief

15 januari 2010
De Arbeidsinspectie (AI) kan sinds 1 januari 2005, zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie, een boete opleggen aan werkgevers die werknemers illegaal laten werken. Het boetebeleid van de AI blijkt een effectievere manier om de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) door werkgevers te bevorderen dan via het strafrecht. De afhandeling van de boete door de AI gaat sneller (lik-op-stuk-beleid) en door de standaard boetehoogtes en duidelijke procedures is het voor werkgevers vooraf bekend wat de gevolgen van een overtreding zijn. Dit schrikt werkgevers af.

Lees meer ...

Stoepen sneeuw- en ijsvrij

7 januari 2010
Een verplichting tot het sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen kan in uw gemeente opgenomen zijn in een Algemeen Plaatselijke Verordening. Nog niet zo lang geleden beschikte vrijwel elke gemeente over een APV met deze verplichting. Toen moest iedereen zijn eigen stoep sneeuw- en ijsvrij houden. Maar doordat deze verplichting moeilijk bleek te handhaven kent een groot aantal gemeenten deze verplichting inmiddels niet meer. Toch raadt MKB-Nederland u aan te controleren of in uw gemeente de verplichting tot het vegen van de stoep bij ijs en sneeuw bestaat. Een enkele gemeente wil een dergelijke verplichting nog weleens streng handhaven. Met alle financiële gevolgen van dien voor u als ondernemer.

Lees meer ...

Meer geld voor investeren in energiebesparing

4 januari 2010
Bedrijven die in 2010 investeren in energiebesparing, kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) in totaal 150 miljoen euro fiscaal terug krijgen. Het EIA-budget is daarmee 5 miljoen euro hoger dan in 2009. Met de EIA krijgt u gemiddeld 11 procent van het investeringsbedrag terug van de fiscus. In 2010 is het aantrekkelijk om in energiebesparing in uw bedrijfsgebouw te investeren. Bijvoorbeeld in installaties voor verlichting. Ook klimaatbesparingssystemen en warmte-terugwinninginstallaties staan op de Energielijst.

Profiteren van het belastingvoordeel
U kunt uw energiebesparende investeringen melden bij het bureau IRWA te Breda. SenterNovem beoordeelt de aanvragen. Meer informatie: www.senternovem.nl/eia

Lees meer ...